La cesta está vacía

Condiciones de compra

CONDICIONES DE COMPRA

 

La informació de caràcter personal que ens heu comunicat a partir d'este moment i, si és el cas, durant la duració del servici prestat, serà inclosa en un fitxer titularitat pública del PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA a fi d'evacuar les actuacions que resulten necessàries per al compliment correcte del servici prestat.

S'han adoptat les mesures de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides en el Reglament europeu de protecció de dades 2016/679 i en la Llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals de data 3/2018, de 5 de desembre.

Les dades no se cediran a tercers, excepte en els casos en què existisca una obligació legal. Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han sigut modificades, que es comprometeu a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per a utilitzar-les per a les finalitats mencionades. Procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimisquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.

D'acord amb el que disposa el Reglament europeu de protecció de dades 2016/679, les persones abonades podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i, si és el cas, portabilitat, enviant una sol•licitud per escrit, acompanyada de la fotocòpia del DNI, dirigida al PASSEIG DE L'ALBEREDA, NÚM. 30, VALÈNCIA. Per al cas que vullgueu realitzar cap consulta o suggeriment, ho podeu fer en l'adreça de correu electrònic següent: dpd@palauvalencia.com

 

 

La información de carácter personal por usted comunicada a partir de este momento, y en su caso, durante la duración del servicio prestado, será incluida en un fichero titularidad pública del PALAU DE LA MÚSICA DE VALENCIA a fin de evacuar las actuaciones que resulten necesarias para el correcto cumplimiento del servicio prestado.

Se han adoptado las medidas de seguridad de protección de los Datos Personales legalmente requeridos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679 y en la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales de fecha 3/2018, de 5 de Diciembre.

 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. Procederemos a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello por lo que nos comprometemos a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, el Abonado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, y en su caso portabilidad, enviando una solicitud por escrito, acompañada de la fotocopia de su D.N.I., dirigida a PASEO DE LA ALAMEDA, Nº 30 (VALENCIA). Para el caso de que quiera realizarnos alguna consulta o sugerencia lo puede realizar en la siguiente dirección de correo electrónico: dpd@palauvalencia.com